Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư


-         Thành lập và Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp: Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp thành lập; Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp; Xây dựng Điều lệ Công ty; Đăng ký kinh doanh; Khắc dấu; In hóa đơn…
-         Quản trị công ty: Trình tự, thủ tục tổ chức họp ĐHĐCĐ/HĐTV; Xây dựng quy chế nội bộ của HĐTV/HĐQT và Ban kiểm soát; Công bố thông tin; Kiểm soát giao dịch tư lợi; Bảo vệ cổ đông/thành viên thiểu số.
-         Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện; mục tiêu và nghề kinh doanh; vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp; thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.  
-         Tổ chức lại doanh nghiệp: Trình tự, thủ tục Chia; Tách; Hợp nhất; Sáp nhập; Chuyển đổi doanh nghiệp
-         Tạm ngừng kinh doanh: Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh
-         Giải thể doanh nghiệp: Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề có liên quan đến giải thể doanh nghiệp.
-         Phá sản doanh nghiệp: Trình tự, thủ tục phá sản doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề có liên quan đến phá sản doanh nghiệp.
-         Tư vấn pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Thủ tục Đăng ký/Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư; Đầu tư theo BOT, BTO, BT; Đầu tư vào Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến hoạt động ĐTNN tại Việt Nam của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện nước ngoài; Đầu tư từ Việt nam ra nước ngoài…

[Quay lại]

Hỗ trợ Online

HOTLINE

0886195647
0961415969
0945451188

 leminhlaw@gmail.com
congtyluatleminh@gmail.com
lienhe@luatleminh.vn
contact@luatleminh.vn

Tư vấn khách hàng

My status

Tra cứu tên doanh nghiệp
Văn bản pháp luật

HOTLINE

0886195647
0961415969
0945451188